Sonografická Ambulancia

Sonografická Ambulancia

Sonografická ambulancia SPINN clinic sa špecializuje na diagnostiku metódou ultrazvuku.

Dôležité informácie:

Jedná sa o široko použiteľné, ľahko aplikovateľné a neinvazívne vyšetrenie a je vhodné pre dospelých ako aj detských pacientov.
Vyšetrované oblasti:

• Štítna žľaza

• Prsníky a podpazušie

• Mäkké tkanivá, svaly, kĺby

• Lymfatické uzliny krku, triesla a podpazušia

• Orgány dutiny brušnej

• Močový trakt

• Brušná stena, Trieslový kanál

• Semenníky a nadsemenníky u muža

• Pohrudničné dutiny

• Dopplerovské vyšetrenie tepien a žíl hornej/ dolnej končatiny

• Konzultácia RTG, CT, MR vyšetrenia z iných pracovísk

 

Vzhľadom na skutočnosť, že vyšetrenie sa nevykonáva na počkanie, je potrebné sa objednať.
Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní.

Ako sa objednať na vyšetrenie?

Na vyšetrenie PET / CT, teda vyšetrenie pozitrónovú emisnú tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou, sa môžete objednať LEN nasledovným postupom:
1. Navšívite lekára oprávneného indikovať PET/CT vyšetrenie, ktorý spoločne s Vami vypíše on-line žiadanku na vyšetrenie, ktorú nájdete nižšie. Následne ju odošle nám na spracovaie a Vám ju vytlačí, opečiatkuje a podpíše. Pre istotu ide žiadanka elektronickou poštou aj na Váš, aj lekárov e-mail. (Žiadanka bez podpisu a pečiatky indikujúceho lekára nie je platná!)
2. Na telefónne číslo, ktoré ste zadali v žiadanke Vám budeme volať v čo najkratšom čase. Naši kolegovia Vám oznámia predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie. UPOZORNENIE: INÝ SPÔSOB OBJEDNANIA NA VYŠETRENIE NIE JE MOŽNÝ !!!

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Dôležité dokumenty

Boli ste objednaný na Oddelenie nukleárnej medicíny SPINN clinic v Ružomberku na PET / CT vyšetrenie, ktoré je pomerne náročné na správnu prípravu. Aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam a mohli sme Vaše vyšetrenie vykonať čo najlepšie, s maximálnou diagnostickou výťažnosťou, prosíme Vás o venujte pozornosť niekoľkým  pokynom.Po príchode na pracovisko budete požiadaní o preštudovanie nasledovných dokumentov. Ideálne je však, aby ste si tieto dokumenty preštudovali v pohodlí domova a pripravili si otázky na našich pracovníkov či lekárov, ktoré Vám sú nejasné. Pred samotným vyšetrením budete mať dostatok času na vysvetlenie nejasností. Po aplikácii rádiofarmaka už takú možnosť mať nebudete. Preto je nesmierne dôležité aby ste si naštudovali prípravu na vyšetrenie, samotný proces, čo Vás čaká a v neposlednom rade aj postup po vyšetrení. Pokiaľ budete sprevádzať pacienta (len vo výnimočných prípadoch, ktoré schváli lekár na pracovisku) priamo na vyšetrenie budete požiadaný vyplniť súhlas sprevádzajúcej osoby.
POUČENIE PACIENTA
INFORMOVANÝ SÚHLAS
SÚHLAS SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Pred vyšetrením PET/CT

Vyšetrenie sa robí nalačno, je ale potrebná dostatočná hydratácia (príjem tekutín) pred vyšetrením. Počas vyšetrenia budete vystavení ionizujúcemu žiareniu, ktoré ale nebudete nijako cítiť. Zdrojom ionizujúceho žiarenia je ako vyšetrovací prístroj, tak aj aplikovaná rádioaktívna látka (rádiofarmakum). Aplikácia rádiofarmaka: rádiofarmakum je aplikované do kanyly (plastovej či silikónovej hadičky), ktorá je pred vyšetrením zavedená do žily. Z dôvodu distribúcie tejto látky v tele budete po aplikácii rádiofarmaka čakať pri-bližne 40 – 60 minút v miestnosti, kde budete maximálne štyria pacienti a budete oddelení olovenými para-vánmi. Počas tejto doby môžete ležať alebo sedieť, prosíme ale nerozprávajte, zostaňte v kľude a snažte sa uvoľniť. Pokiaľ toto nedodržíte, mohli by vzniknúť falošne pozitívne nálezy. Po tejto dobe budete zavedený/á do vyšetrovacej miestnosti, kde sa vykonáva vlastné vyšetrenie – snímanie prístrojom Siemens Biograph Hori-zon. Pri niektorých vyšetreniach sa doba čakania môže líšiť.
Doba pobytu pacienta na pracovisku je celkom cca 2 – 3 hodiny, len výnimočne dlhšie (v závislosti od typu a priebehu výkonu).

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Priebeh po vyšetrení

Vyšetrenie PET / CT prebieha v ľahu na chrbte s rukami nad hlavou. Vyšetrovací stôl je umiestne-ný do tzv. gantry, čo je krátky tunel prístroja. Na stole, na ktorom ležíte, Vás do gantry plynule počas vyšetrenia posunú.
Samotné snímanie prístrojom trvá približne 15 – 30 minút (v závislosti na výške a hmotnosti pa-cienta a od typu vyšetrenia tak niekedy môže trvať až 40 minút). Počas vyšetrenia sa nesmiete hýbať. Nieke-dy je v priebehu vyšetrenia vyžadovaná istá miera spolupráce pacienta s ošetrujúcim personálom (napr. zadr-žanie dychu). Aplikácia jódovej kontrastnej látky: na začiatku snímania niekedy býva vnútrožilovo aplikovaná jódová kontrastná látka, ktorá zlepšuje kvalitu (kontrast) CT obrazu. O aplikácii jódovej kontrastnej látky rozhoduje lekár, v závislosti na Vašom zdravotnom stave. Krátko po vnútrožilovom podaní kontrastnej látky sa u Vás môžu objaviť pocity tepla, nevoľnosť či búšenie srdca. Ide o sprievodné javy podania kontrastnej jódovej látky, ktoré sú úplne bežné, ktoré očakávame a ktoré rýchlo pominú. Ak nesúhlasíte s podaním kontrastnej látky do žily, prípadne, ak ste prekonali alergickú reakciu v súvislosti s podaní kontrastnej látky, oznámte to nášmu perso-nálu. V takom prípade Vám počas čakania na vyšetrenie s cieľom lepšej kvality vyšetrenia podáme kontrastnú látku vo forme nápoja. Po celú dobu vyšetrenia Vás monitorujeme kamerovým systémom (vidíme Vás, i po-čujeme) a môžete komunikovať s obsluhujúcim personálom cez mikrofón.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Novinka ošetrenie
Morpheus8

Kontaktujte násviac informácií