Pozitrónová emisná tomografia (PET/CT)

Ďalšie ambulancie

Základné informácie

 

ČO JE PET/CT?

 

INFORMÁCIE PRE LEKÁROV

SPINN clinic disponuje hybridnou zobrazovacou modalitou PET / CT, ktorá umožňuje hodnotiť súčasne morfologický a metabolický obraz tkanív. Na vyšetrenie je nutná vnútrožilová aplikácia špeciálnych rádioaktívnych látok, nazývaných rádiofarmaká. Metóda sa dominantne používa na diagnostiku nádorových ochorení a zápalov.

 
 

Vážení kolegovia, nižšie nájdete zoznam onkologických a neonkologických indikácii na PET/CT vyšetrenie. Keď sa rozhodnete poslať pacienta na vyšetrenie, prosíme Vás o vyplnenie on-line žiadanky a jej následné opečiatkovanie a podpísanie. Snímky z vyšetrenia pacient obdrží na CD nosiči a popis vyšetrenia štandardne do 7 dní odosielame e-mailom na adresu, ktorú ste uviedli na žiadanke. Odporúčame uvádzať e-mailovú adresu oddelenia, aby výsledky boli dostupné aj Vašim kolegom v prípade Vašej neprítomnosti. Ďakujeme

ONKOLOGICKÉ INDIKÁCIENEONKOLOGICKÉ INDIKÁCIEŽIADANKA O VYŠETRENIE

 

 

ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PRED VYŠETRENÍM PET/CT

AKO SA OBJEDNAŤ NA PET/CT VYŠETRENIE?

 

DOLEŽITÉ DOKUMENTY

Na vyšetrenie PET / CT, teda vyšetrenie pozitrónovú emisnú tomografiou v kombinácii s počítačovou tomografiou, sa môžete objednať LEN nasledovným postupom:

1. Navšívite lekára oprávneného indikovať PET/CT vyšetrenie, ktorý spoločne s Vami vypíše on-line žiadanku na vyšetrenie, ktorú nájdete nižšie. Následne ju odošle nám na spracovaie a Vám ju vytlačí, opečiatkuje a podpíše. Pre istotu ide žiadanka elektronickou poštou aj na Váš, aj lekárov e-mail. (Žiadanka bez podpisu a pečiatky indikujúceho lekára nie je platná!)

2. Na telefónne číslo, ktoré ste zadali v žiadanke Vám budeme volať v čo najkratšom čase. Naši kolegovia Vám oznámia predpokladaný deň vyšetrenia na našom pracovisku. Následne, cca. 3 dni pred vyšetrením Vám príde SMS správa s presným dátumom a časom, kedy sa máte dostaviť na vyšetrenie. 

UPOZORNENIE: INÝ SPÔSOB OBJEDNANIA NA VYŠETRENIE NIE JE MOŽNÝ !!!

 

Boli ste objednaný na Oddelenie nukleárnej medicíny SPINN clinic v Ružomberku na PET / CT vyšetrenie, ktoré je pomerne náročné na správnu prípravu. Aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam a mohli sme Vaše vyšetrenie vykonať čo najlepšie, s maximálnou diagnostickou výťažnosťou, prosíme Vás o venujte pozornosť niekoľkým  pokynom.

Po príchode na pracovisko budete požiadaní o preštudovanie nasledovných dokumentov. Ideálne je však, aby ste si tieto dokumenty preštudovali v pohodlí domova a pripravili si otázky na našich pracovníkov či lekárov, ktoré Vám sú nejasné. Pred samotným vyšetrením budete mať dostatok času na vysvetlenie nejasností. Po aplikácii rádiofarmaka už takú možnosť mať nebudete. Preto je nesmierne dôležité aby ste si naštudovali prípravu na vyšetrenie, samotný proces, čo Vás čaká a v neposlednom rade aj postup po vyšetrení. Pokiaľ budete sprevádzať pacienta (len vo výnimočných prípadoch, ktoré schváli lekár na pracovisku) priamo na vyšetrenie budete požiadaný vyplniť súhlas sprevádzajúcej osoby.

 

INFORMÁCIE O PET/CT VYŠETRENÍ

 

 

POPIS A ÚČEL: Vyšetrenie PET / CT je neinvazívna diagnostická zobrazovacia metóda. Kombinuje výhody me-tabolického zobrazenia (PET) a zobrazenie morfologického (CT). Súčasné vykonanie oboch metód a ich spojenie (tzv. hybridné zobrazenie), umožňuje určiť presnú anatomickú lokalizáciu patologického nálezu, zrejmého z me-tabolického obrazu. Výsledok vyšetrenia PET / CT prispieva k stanoveniu správnej diagnózy či objasneniu zdra-votného problému, alebo umožňuje optimalizáciu liečebného či ďalšieho diagnostického postupu. Vykonáva sa buď pred začiatkom liečby, alebo ako kontrola po vykonanej liečbe. Uplatňuje sa tiež v diagnostike zápalových, resp. autoimunitných ochorení, v neurológii a v kardiológii.

PRIEBEH: Vyšetrenie sa robí nalačno, je ale potrebná dostatočná hydratácia (príjem tekutín) pred vyšetrením. Počas vyšetrenia budete vystavení ionizujúcemu žiareniu, ktoré ale nebudete nijako cítiť. Zdrojom ionizujúceho žiarenia je ako vyšetrovací prístroj, tak aj aplikovaná rádioaktívna látka (rádiofarmakum). Aplikácia rádiofarmaka: rádiofarmakum je aplikované do kanyly (plastovej či silikónovej hadičky), ktorá je pred vyšetrením zavedená do žily. Z dôvodu distribúcie tejto látky v tele budete po aplikácii rádiofarmaka čakať pri-bližne 40 – 60 minút v miestnosti, kde budete maximálne štyria pacienti a budete oddelení olovenými para-vánmi. Počas tejto doby môžete ležať alebo sedieť, prosíme ale nerozprávajte, zostaňte v kľude a snažte sa uvoľniť. Pokiaľ toto nedodržíte, mohli by vzniknúť falošne pozitívne nálezy. Po tejto dobe budete zavedený/á do vyšetrovacej miestnosti, kde sa vykonáva vlastné vyšetrenie – snímanie prístrojom Siemens Biograph Hori-zon. Pri niektorých vyšetreniach sa doba čakania môže líšiť.

Doba pobytu pacienta na pracovisku je celkom cca 2 – 3 hodiny, len výnimočne dlhšie (v závislosti od typu a priebehu výkonu).

VYŠETRENIE: Vyšetrenie PET / CT prebieha v ľahu na chrbte s rukami nad hlavou. Vyšetrovací stôl je umiestne-ný do tzv. gantry, čo je krátky tunel prístroja. Na stole, na ktorom ležíte, Vás do gantry plynule počas vyšetrenia posunú. Samotné snímanie prístrojom trvá približne 15 – 30 minút (v závislosti na výške a hmotnosti pa-cienta a od typu vyšetrenia tak niekedy môže trvať až 40 minút). Počas vyšetrenia sa nesmiete hýbať. Nieke-dy je v priebehu vyšetrenia vyžadovaná istá miera spolupráce pacienta s ošetrujúcim personálom (napr. zadr-žanie dychu). Aplikácia jódovej kontrastnej látky: na začiatku snímania niekedy býva vnútrožilovo aplikovaná jódová kontrastná látka, ktorá zlepšuje kvalitu (kontrast) CT obrazu. O aplikácii jódovej kontrastnej látky rozhoduje lekár, v závislosti na Vašom zdravotnom stave. Krátko po vnútrožilovom podaní kontrastnej látky sa u Vás môžu objaviť pocity tepla, nevoľnosť či búšenie srdca. Ide o sprievodné javy podania kontrastnej jódovej látky, ktoré sú úplne bežné, ktoré očakávame a ktoré rýchlo pominú. Ak nesúhlasíte s podaním kontrastnej látky do žily, prípadne, ak ste prekonali alergickú reakciu v súvislosti s podaní kontrastnej látky, oznámte to nášmu perso-nálu. V takom prípade Vám počas čakania na vyšetrenie s cieľom lepšej kvality vyšetrenia podáme kontrastnú látku vo forme nápoja. Po celú dobu vyšetrenia Vás monitorujeme kamerovým systémom (vidíme Vás, i po-čujeme) a môžete komunikovať s obsluhujúcim personálom cez mikrofón.

PRÍPRAVA PRED VYŠETRENÍM:

• Predložíte nám k nahliadnutiu prinesenú zdravotnú dokumentáciu.
• Pre aplikáciu rádiofarmaka, prípadne i jódovej kontrastnej látky, Vám bude do žily zavedená silikónová či plas
tová hadička, tzv. kanyla. Rádiofarmakum aj jódová kontrastná látka potom budú aplikované do tejto kanyly. 

• V prípade potreby budete musieť v priebehu čakania po malých dúškoch popíjať tekutinu s kontrastnou látkou (obvykle cca 1000 ml). Na toaletu spojenú s čakárňou môžete ísť počas čakania kedykoľvek.

• Oblečte si pohodlné oblečenie bez kovových prvkov, ženy podprsenky bez kostíc. Počas čakania nesmiete mať pocit chladu. Oblečte si mikinu či sveter, alebo si vyžiadajte od personálu deku na prikrytie.

PRIEBEH PO VYŠETRENÍ:

• Po vyšetrení budete sledovaný/á z dôvodu možného rizika vzniku alergickej reakcie (pozri nižšie). Počas tejto doby zároveň zistíme, či je nie je potrebné zopakovať vyšetrenie z dôvodu Vášho pohybu počas vyšetrenia.

• Po vybratí kanyly sestrou alebo rádiologickým asistentom môžete odísť domov. Môžete viesť motorovévozidloak Vám neboli aplikované lieky na upokojenie alebo iné lieky, ovplyvňujúce pozornosť či vnímanie (napr. Dithiaden, Diazepam).

• Po vyšetrení môžete normálne jesť, tiež môžete užiť svoje obvyklé lieky. 

• Po aplikácii rádiofarmaka z Vás bude určitú dobu po vyšetrení vychádzať ionizujúce žiarenie (väčšia časť sa vylúči za 12 hodín, takmer všetko za 18 hodín). Toto žiarenie nemôže nikoho vo vašom okolí ohroziť. Ani pri blízkom kontakte s Vami nemôže dôjsť k takému ožiareniu ďalších osôb, aby boli prekročené limity stanove-né legislatívou SR alebo EÚ. Napriek tomu však odporúčame, do druhého dňa sa nezdržiavať v blízkosti tehotných žien a detí.

 

 

• Po vyšetrení, môžete bez obáv viesť motorové vozidlo, pričom si ale musíte byť vedomý, že ste ešte nosičom určitej zbytkovej rádioaktivity, ktorá môže vplývať na pasažierov v aute.

• Nutnosťou je dodržiavať všetky hygienické návyky, ak používate hygienické pomôcky (plienky, nohavičky, stomické pomôcky), v prípade použitia v tento deň, ich zabaľte do igelitového sáčka a nechajte do rána v miestnosti, v ktorej sa nezdržiavate (v byte na toalete, v dome v kôlni, garáži a pod.), do nasledujúceho rána. Po 24 hodinách od aplikácie 18FDG, už nie je potrebné dodržiavať žiadne hygienické obmedzenia (pomôcky už nepredstavujú žiadne nebezpečie pre okolie).

• Je nevyhnutné používať toaletu výlučne po sediačky (vrátane mužov), genitálie utrieť dosucha toaletným papierom, toaletu a ruky umyť dôkladne vodou.

TEHOTENSTVO A KOJENIE:
Tehotenstvo či kojenie nie je pre vyšetrenie PET / CT absolútnou kontraindikáciou, no vo veľmi ojedinelých prípadoch môže ísť o relatívnu kontraindikáciu. Tehotné pacientky sa vyšetrujú len vo výnimočných situáciách, závisí vždy od „benefitu“, ktoré vyšetrenie pre pacientku prináša. Vyšetrenie je indikované vašim ošetrujúcim lekárom, ktorý zvážil možné riziko, napriek tomu, nás prosíme o tehotenstve informujte. V prípade kojenia, vzhľadom na to, že niektoré rádiofarmaká prestupujú do materského mlieka, je potrebný špeciálny režim. Pri tomto druhu vyšetrenia používame rádiofarmakum 18FDG a teda je potrebné ukončiť kojenie ráno, v deň vyšetrenia, v deň vyšetrenia je potrebné kojenie prerušiť (taktiež v tento deň nebyť v styku so svojim dieťa-ťom), nasledujúci deň, po 24 hod. môžete v kojení spokojne pokračovať.

• Ak plánujete cestovať lietadlom v ten istý deň, kedy u vás bolo vykonané vyšetrenie, požiadajte recepčnú o potvrdenie o aplikácii rádiofarmaka, aby sme predišli nedorozumeniu na letisku pri Vašej osobnej kontrole.

• Po vykonanom vyšetrení je nutná dostatočná hydratácia, t. j. aspoň 2 litre tekutín za 3 hodiny, čím sa urých-li vylúčenie rádiofarmaka obličkami a zníži sa tak radiačnú záťaž organizmu. Takisto sa urýchli vylučovanie jódovej kontrastnej látky, ak Vám bola aplikovaná (rádiofarmakum aj kontrastná látka sa vylučujú močom).

VÝHODY PET/CT VYŠETRENIA:

• Unikátnosť metabolického vyšetrenia, kombinácia dvoch metód (PET a CT), získanie veľmi presných a kom-plexných výsledkov s možnosťou optimalizácie ďalšieho liečebného alebo diagnostického postupu, kedy zdra-votný prínos významne prevýši event. riziká spojené s vyšetrením,

• Veľký rozsah snímania (u väčšiny vyšetrení je štandardný rozsah snímania od koreňa nosa pod triesla, iný rozsah snímania je len na indikáciu ošetrujúceho lekára).

NEVÝHODY PET/CT VYŠETRENIA:

• Časová náročnosť vyšetrenia.
• Možno psychická nepohoda pre pacientov so strachom z uzavretého priestoru.• Riziká, resp. komplikácie spojené s výkonom uvedené nižšie.

KOMPLIKÁCIE A RIZIKÁ PET / CT VYŠETRENIA

Závažnou komplikáciou, ktorá sa môže v priebehu PET / CT vyšetrenia vyskytnúť je alergická reakcia. Reakcia sa môže vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní kontrastnej jódovej látky. Tá sa môže vystupňovať až v tzv. anafylaktický šok s možným následným úmrtím. K alergickej reakcii môže dôjsť aj napriek tomu, že ste sa s touto reakciou ešte nikdy nestretli, aj keď ste boli napr. jódovou kontrastnou látkou už vyšetrovaný. Pri podá-vaní moderných, neiónových, kontrastných látok však k závažnejším komplikáciám dochádza výnimočne.

Menej závažnou formou alergickej reakcie môže byť zvracanie, potenie, bolesť hlavy, triaška, či kožné formy reakcie (žihľavka, začervenanie, svrbenie), ktorá sa zriedkavo môže objaviť aj ako neskoré reakcie (v rozmedzí 3 – 48 hodín po aplikácii). Rozpoznanie aj spôsob liečby závisí od závažnosti alergickej reakcie a personál PET / CT pracoviska je na ne pripravený. V prípade neskorej reakcie nás informujte telefonicky, príp. sa nechajte vyšetriť lekárom na pohotovosti.

Po vnútrožilnom podaní rádiofarmaka je riziko vzniku alergickej reakcie zanedbateľné, vzhľadom k minimál-nemu množstvu podávanej látky. Rádiofarmakum je aplikované v množstve prispôsobenom hmotnosti pacienta a technickým podmienkam vyšetrenia, tým sa minimalizuje riziko nežiadúcich účinkov ionizujúceho žiareniaNa PET/CT SPINN clinic sú používané rádiofarmaká označené izotopom fluóru s polčasom rozpadu 110 minút. Zdrojom ionizujúceho žiarenia, ktoré je veľmi prísne kontrolované, je tiež samotný vyšetrovací prístroj (CT obraz vzniká priechodom röntgenového žiarenia cez vyšetrovaný objem tela pacienta). Preto aj CT časť vyšetrenie je optimalizovaná tak, aby došlo k čo najmenšej záťaži pacienta žiarením. Vyšetrenie PET / CT je celkovo vykonáva-né takou formou, aby prínos výsledku prevýšil prípadné riziká lekárskeho ožiarenia. Celková radiačná záťaž, kto-rá vyplýva z vyšetrenia PET/CT, zodpovedá približne radiačnej záťaži pri CT vyšetrení brucha a hrudníka súčasne.