Magnetická rezonancia (MR)

Ďalšie ambulancie

Informácie o našich cenách

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je plne hradené zdravotnou poisťovňou, s ktorou má Centrum diagnostických metód SPINN uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zmluvné zdravotné poisťovne

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

V prípade, že má záujem o vyšetrenie klient, ktorý je poistený u inej ako zmluvnej poisťovne je povinný si vyšetrenie plne uhradiť podľa aktuálneho cenníka.

Keďže je počet vyšetrení zo strany zdravotných poisťovní značne obmedzený, čakacie doby sú neúmerne vysoké (6-12 týždňov), ponúkame Vám možnosť si čakaciu dobu skrátiť formou samofinancovania (vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez následnej možnosti refundácie od zdravotnej poisťovne).

Zoznam výkonov  a cenník služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

A) ZOZNAM VÝKONOV - Zdravotné výkony plne uhrádzané zdravotnými poisťovňami na základe verejného zdravotného poistenia t.j. bez úhrady pacientom

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému  

B) CENNÍK SLUŽIEB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa bodu A. vyššie, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať od pacienta úhradu, avšak výlučne v prípade, ak pacient o tieto dodatočné služby požiada

poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom 4 €

poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom

+ odoslanie DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom pacientovi poštou

8 €

expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní

+ odoslanie výsledku poštou pacientovi

16 €

expresný lekársky popis DICOM snímkov z magnetickej rezonancie do 3 pracovných dní

+ poskytnutie užívateľskej licencie pre softwarový prehliadač DICOM snímkov z magnetickej rezonancie s CD nosičom 

+ odoslanie výsledku poštou pacientovi

20 €

C) Zdravotné výkony plne hradené pacientom - klientom na základe samostatného zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi klientom a spoločnosťou SPINN s.r.o.

Samoplatca - vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému 99 €
Samoplatca - vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému 175 €

 

Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC 

- vyšetrenie jedného kĺbu magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému                              

70 €

Samoplatca na žiadosť lekára SPINN CLINIC

- vyšetrenie jednej časti chrbtice magnetickou rezonanciou muskuloskeletálneho systému

120 €

Upozornenie

  • Klientov bez “Žiadanky o vyšetrenie magnetickou rezonanciou” NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)
  • Klientov, ktorí nepredložia preukaz poistenca NEVYŠETRUJEME ! (okrem Samoplatcov)

V UVEDENÝCH PRÍPADOCH OBJEDNANÝ TERMÍN VYŠETRENIA PREPADÁ A NA VYŠETRENIE JE NUTNÉ SA OBJEDNAŤ ZNOVA !